'b201_1' and $tbl<>'b201_2' ){ include_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/include/html_header.php"; } ################################################################################################################## // 헤더 HTML if($bbs_conf['inc_header_html']) { echo "
\n"; echo $bbs_conf['inc_header_html']; echo "
\n"; } //print_r($_SESSION); exit; ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- ## GET 변수 검사 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- if( empty($_GET['tbl']) ) { echo "\n"; exit; } if( $_GET['seq'] && preg_match("/^[0-9]+$/",$_GET['seq']) ) { } else { echo "\n"; exit; } ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- ## GET 변수 할당 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- $tbl = $_GET['tbl']; // 링크 테이블명 $board_tbl = BBS_BRD_PREFIX. $tbl; // DB 테이블명 $comment_tbl = BBS_CMT_PREFIX. $tbl; // DB 코멘트 테이블명 $rseq = BBS_MAX_SEQ + 1 - $_GET['seq']; $seq = $_GET['seq']; $page = $_GET['page']; ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- ## 게시물 가져오기 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- $qry = "SELECT * FROM `".$board_tbl."` WHERE `seq`=$rseq "; $res = mysql_query( $qry ); if( !$res ) { echo mysql_error(); exit; } //echo $qry; if( mysql_num_rows($res)<1 ) { echo "\n"; exit; } // 조회수 증가 mysql_query( "UPDATE `".$board_tbl."` SET log_read=log_read+1 WHERE `seq`=$rseq "); $row = mysql_fetch_array($res,MYSQL_ASSOC); //print_r($row); /* 부모글이 비밀글인 경우에 부모글의 작성자는 답글을 읽을 수 있어야 한다. 따라서 부모글의 비밀번호를 가져와 비교한 후 일치하면 답글의 읽기권한을 통과시켜준다. 단, 접근권한은 읽기만 가능해야 하며, 수정/삭제는 불가능하다. 이를 위해 seq 코드는 부모글로 지정하여 세션을 생성한다. 이 파일에서는 세션의 생성까지만 처리하며 읽기 접근의 권한부분은 read.php 에서 별도로 처리한다. */ if( strlen($row['thread'])>0 ) { $qry = "SELECT * FROM `".$board_tbl."` WHERE `pid`=".$row['pid']." && `thread`='' "; $res = mysql_query( $qry ); if( !$res ) { echo mysql_error(); exit; } //echo $qry; if( mysql_num_rows($res)<1 ) { echo "\n"; exit; } $row2 = mysql_fetch_array($res,MYSQL_ASSOC); $rseq2 = $row2['seq']; } ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- // 비밀글 보기권한 체크 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- /* 비밀글 정책 - 부모글 : 글쓴이, 관리자만 읽기 가능 - 답글 : 부모글의 글쓴이, 답글쓴이(관리자) 읽기 가능 */ if($row['is_secret']=='y') { if(defined("_BBS_ADMIN_")) { // 관리자는 읽기 가능 } else { // 회원글 if($row['mb_id']) { if($row['mb_id']==$_SESSION['mb_id']) { // 본인글 읽기 가능 } elseif( isset($_SESSION[ 'jbbs_'.$tbl.'_'.$rseq2 ]) ) { // 부모글 글쓴이 } else { echo "\n"; exit; } // 비회원글 } else { // 비밀번호 체크 세션 if( isset($_SESSION[ 'jbbs_'.$tbl.'_'.$rseq ]) or isset($_SESSION[ 'jbbs_'.$tbl.'_'.$rseq2 ]) ) { } else { echo "\n"; exit; } } } } ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- ## 본문의 특수문자, HTML, 이미지, URL 등등 처리 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- if($bbs_conf['is_html']=='y') { $temp_body = $row['txt_body']; $temp_body = conv_content($temp_body, 1); $temp_body = preg_replace("/(\]*)(\>)/i", "\\1 name='view_resize_image[]' onclick='image_window(this)' style='cursor:pointer;' \\2 \\3", $temp_body); $row['txt_body'] = $temp_body; } ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- ## 첨부파일 가져오기 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- if($row['file_cnt']>0) { $qry_f = "SELECT * FROM `".$file_tbl."` WHERE `bid`='".$tbl."' AND `pseq`='".$rseq."' ORDER BY `seq` DESC "; //echo $qry_f; $res_f = mysql_query($qry_f); if( !$res_f ) { echo mysql_error(); exit; } $file_view_string = ''; // 일반적인 파일 링크 $image_view_string = ''; // 이미지 갤러리를 위한 링크 $image_view_array = array(); // 이미지 갤러리를 위한 파일이름 배열 $file_onclick_string = ''; while( $row_f = mysql_fetch_array($res_f, MYSQL_ASSOC) ) { // 이미지 등 화면출력 가능한 형식은 화면으로 보여준다. if( in_array($row_f['file_mime'],$mime['image']) ) { $size = getimagesize($bbs_conf['dir_sys'].$tbl."/".$row_f['file_save_name']); // 가로크기는 $bbs_conf['num_image_width'] 으로 강제 제한한다. if($size[0]>$bbs_conf['num_image_width']) { //$size_x = $bbs_conf['num_image_width']; $file_onclick_string = " name='view_resize_image[]' onClick='image_window(this);' style='cursor:pointer;' alt='원본 크기로 보기'"; } else { $size_x = $size[0]; $file_onclick_string = ""; } $file_view_string .= "
\n"; $image_view_string .= "
\n"; $image_view_array[] = $row_f['file_save_name']; } // 동영상 wmv elseif( in_array($row_f['file_mime'],$mime['video']) ) { $file_view_string .= "
\n"; } else { $file_view_string .= "file : ".$row_f['file_real_name'] ." (".print_byte($row_f['file_byte']) .") [download:". $row_f['cnt_download'] ."]
\n"; } } } ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- ## URL 가져오기 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- if($row['url_cnt']>0) { $qry_u = "SELECT * FROM `".$url_tbl."` WHERE pseq='".$rseq."' "; $res_u = mysql_query($qry_u); if( !$res_u ) { echo mysql_error(); exit; } $url_view_string = ''; while( $row_u = mysql_fetch_array($res_u, MYSQL_ASSOC) ) { $url_view_string .= "".$row_u['url_path']." [link:". $row_u['cnt_url'] ."]
\n"; } } ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- ## 출력 시작 ##-------------------------------------------------------------------------------------------------- // 읽기 스킨 include_once $bbs_conf['skin_dir_sys'] ."/". "skin.read.php"; // 댓글 스킨 include_once $bbs_conf['skin_dir_sys'] ."/". "skin.comment.php"; // 리스트 스킨 if($bbs_conf['is_read_list']=='y') { echo "
 
\n"; include_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/bbs/list_inc.php"; echo "
 
\n"; } ################################################################################################################## ## HTML 출력 부분의 마지막 ################################################################################################################## if( $tbl<>'b201_1' and $tbl<>'b201_2' ){ include_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/include/html_footer.php"; } ################################################################################################################## ?>